CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHỆ CAO B&T VIỆT NAM

Giá trị cốt lõi

CHÍNH TRỰC: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch
TỒN TRỌNG :Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.
CÔNG BẰNG : Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
ĐẠO ĐỨC : Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.
TUÂN THỦ : Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.