Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

Giá trị cốt lõi

      CHÍNH TRỰC: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch
      TỒN TRỌNG :Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.
      CÔNG BẰNG : Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
      ĐẠO ĐỨC : Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.
      TUÂN THỦ : Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.