Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao B&T Việt Nam

Cơ cấu tổ chức công ty

1. Ban điều hành
01 Giám đốc

02 Phó giám đốc

2. Phòng chức năng
Phòng kinh doanh (06 người)

Phòng kỹ thuật – Dự án (08 người)

Phòng hành chính, nhân sự (01 người)

Phòng kế toán (02 người).

 

nhân sự